skip to Main Content

Mål, strategi och värdegrund

Vårt mål: Stödja kundens beslut genom utveckling av oss och våra tjänster
För kunden innebär ett smartare innovationsstöd att vi ligger i framkanten vad gäller fackkunskap, tjänsteutbud och arbetsmetoder. Det kräver ett flexibelt tankesätt, där vi måste utveckla oss och ständigt pröva nya vägar, med målet att höja vår kompetens. Hela vår verksamhet bygger därför på att vi ser nya möjligheter och inte problem. Vi har ett ödmjukt förhållningssätt till varje uppgift som bygger på att våra kunder får rätt stöd i innovationsprocessen och att vi hjälper till att bistå med bästa möjliga lösning. En framgångsrik kund är en nöjd kund som bidrar till fler uppdrag och indirekt även till marknadsföring genom berätta vidare om vår kompetens.

Vår strategi: Genom dialog skapar vi mervärde
I mötet mellan två personer skapas alltid något nytt. I den kreativa dialogen utbyter man idéer, lyssnar och respekterar varandras åsikter samtidigt som man bejakar oliktänkande. Den processen skapar nya frågeställningar och sporrar till vidare utveckling. Detta tankesätt är lika viktigt i arbetet mellan medarbetare på Uppdragshuset som i kontakten med våra kunder. Det handlar i grund och botten om att kunden ska känna förtroende för oss och att vi internt kan samverka med våra olika kompetenser.

Våra värdegrunder:
Den värdegrund vi bygger Uppdragshuset på utgår från begreppen Nyfikenhet, Interaktion och Skapande. Dessa begrepp har för oss en grundläggande betydelse för vårt dagliga arbete och genomsyrar hela företaget från internt arbetssätt till externa relationer.

Nyfikenhet betyder ett öppet öga och lyssnande öra. För oss innebär det i praktiken att vi hela tiden prövar och omprövar vårt arbetssätt. Prestigelöst inspireras vi dagligen av vår omgivning.

Interaktion är en förutsättning för att nå bästa effektiva slutresultat. Vi tar fasta på att alltid samarbeta i grupp kring varje projekt i nära dialog med kunden. Det bidrar till flexibilitet och engagemang, med tydliga arbetsprocesser och ökad kvalitetssäkring.

Skapande utgör grunden för vår utveckling som företag. Det sker genom att alla hos Uppdragshuset är aktivt delaktiga i företaget och dess utveckling. Ambitionen är att förutse kommande behov och proaktivt anpassa våra arbetsmetoder därefter. Därför investerar vi kontinuerligt 20 % av vår tid på att utveckla oss själva, våra arbetsmetoder och våra verktyg.