skip to Main Content

Nyhetsundersökningar

Vi tar fram en bild över den kända tekniken kring en idé eller en produkt. Det kan handla om allt från en allmän översikt till en ingående analys av känd teknik. Ambitionsnivån bestäms i samråd med dig och du kan välja mellan olika paketlösningar till fast pris eller debitering löpande per timme. Skillnaden är den tid vi har till vårt förfogande, vilket avspeglar sig i undersökningens omfattning och utformningen av rapporten.

Längre tid ger ökad tillförlitlighet
Ibland räcker kortare tidsintervall för att kunna göra en adekvat bedömning av teknikläget i ett uppdrag. Men om inget har dykt upp på den tiden behöver det inte innebära att det inte finns något relevant att hämta i informationsmängden. Med mer tid ökar sannolikheten för att viktigt material som finns också hittas.

Detta är alltid en avvägning mellan budget och syfte, där vår erfarenhet är viktig för att kunna ge rätt rekommendationer. Vår referenspunkt är en handläggning hos det europeiska patentverket (EPO). I bilden nedan framgår hur våra olika paket (läs härintill för mer information) förhåller sig i relation till EPO. Självklart för vi en dialog där du kan ge önskemål om var vi söker, hur vi utformar rapporten och antal citerade dokument. Typiska upplägg för våra paket framgår nedan, och notera att vi gärna anpassar innehåll och avrapportering efter önskemål.

Tekniköversikt

En summarisk genomgång av teknikområdet. En lista med relaterad teknik och översiktliga kommentarer av teknikläget levereras i en kortfattad rapport. Ger en indikation om möjligheter och risker, och vad fokus kan vara nästa steg.

Baspaket

En mer grundläggande undersökning av teknikläget. Utgår främst från sammandrag ur patent och patentansökningar och eventuellt annan teknisk litteratur. Rapporten innehåller en kort analys av och kommentarer om det aktuella teknikområdet.

Standardpaket

En mer djupgående undersökning av teknikläget utifrån både patentinformation och teknisk litteratur med hänsyn till både sammandrag och fulltext. En rapport med analys och kommentarer av koppling mellan specifika särdrag och refererade hänvisningar för teknikens ståndpunkt levereras normalt.

Utökat paket

En undersökning motsvarande en myndighetsgranskning från patentverk, inkluderande flera olika informationskällor (både patentinformation och teknisk litteratur). Undersökningen utgår ofta från skissade patentkrav. En rapport med mer uttömmande analys och kommentarer levereras.