skip to Main Content

Intrångsundersökning (Freedom to operate)

En intrångsundersökning kan behövas bland annat inför lansering av en ny produkt, vid extern finansiering eller inför etablering inom nya teknikområden. Det är då av yttersta vikt att identifiera potentiella hinder och beroenden till konkurrenters patent på marknaden för att minska risken för intrång. Syftet med en undersökning kan dels vara att ta fram aktiva patent vars skyddsomfång täcker ett visst område, dels att ta fram äldre känd teknik som utgör nyhetshinder på området.

Vi utformar sökningen i samråd med dig
Vi eftersträvar alltid en dialog med dig när vi utarbetar våra sökprofiler i intrångsundersökningar. Alla våra konsulter har erfarenhet från patentverk vilket ger oss kompetens att analysera och tolka patentkrav. Rapporten utgår från varje uppdrags speciella förutsättningar och kan variera från en muntlig presentation till en skriftlig bedömning med tillhörande referenser till överlappande patentkravs skyddsomfång.

Själva upplägget är ofta uppdelat i flera steg för att optimera budget kontra resultat. Det kan börja med en förundersökning utifrån ett nyhetsperspektiv men med fokus på kravomfång, följt av fokussökning på de främsta konkurrenterna/regionerna samt eventuellt en kompletterande, mer generell sökprofil i patentkrav.